CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

កញ្ញាPark Min Young និងលោក Lee Min Ho ត្រូវបានចែកផ្លូវគ្នា

កញ្ញាPark Min Young និងលោក Lee Min Ho ត្រូវបានចែកផ្លូវគ្នា
11:01 AM 26.01.2012

តាមអ្នកនំាពាក្យបាននិយាយថា តារាចម្រៀងគឺកញ្ញា