CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

ដោយសារពួក Hacker បានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធំ លំដាប់ពិភពលោក ត្រូវខាតលុយអស់ ១០០,០០០ ដុល្លារ ព្រោះ...

ដោយសារពួក Hacker បានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធំ លំដាប់ពិភពលោក ត្រូវខាតលុយអស់ ១០០,០០០ ដុល្លារ ព្រោះ...
10:43 AM 22.11.2017

Uber បានលើកឡើង កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី ២១ ខែវិឆ្ឆិកា ថា ពួក Hacker