CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

Anonymous មានឥទ្ធិពលធំលំដាប់ទី ៣៦ នៅក្នុង ពិភពលោក

Anonymous មានឥទ្ធិពលធំលំដាប់ទី ៣៦ នៅក្នុង ពិភពលោក
04:07 PM 19.04.2012

បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតត្រូវបានបញ្ចប់ ក្រុម hacker មានឈ្មោះល្បីបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលគេធ្លាប់ស្គាល់ឈ្មោះថា Anonymous