CamNews

សំណើច 

Daddy and Mummy


អ្នកគ្រូ: កូនៗថៃ្ងនេះអ្នកគ្រូនិងដាក់កិច្ចការផ្ទះអោយធើ្វ។សំនួរសូរថា តើពាក្យ mommy និង ពាក្យ Daddy មានន័យថាដូចមេ្តច?
សុខជាកូនសិស្សខិលជាគេ វាក៏បានសួរ ប៉ាវាថា: ប៉ាៗតើពាក្យ Mummy និងDaddy ជាភាសាខែ្មរមានន័យយ៉ាងដូចមេ្តច? អូ mummy នឹងម៉ែឯង ហើយ Daddy នឹងគឺអញ។
សែ្អកឡើង អ្នកគ្រូក៏សួរទៅកាន់សុខថា តើពាក្យ mommy និង ពាក្យ Daddy មានន័យថាដូចមេ្តច កូន?
សុខក៏បានឆ្លើយ: បាទអ្នកគ្រូ ពាក្យ Mummy នឹងម៉ែឯង ហើយពាក្យ Daddy នឹងគឺអញ។

Tags: