CamNews

សំណើច 

ចាស់ពីមុននិងឥលូវ
សំនួរអ្នកគ្រូវសួរថាតើចាស់ពីមុននិងចាស់សម័យឥលូវខុសគ្នាត្រង់ណា?
បាទអ្នកគ្រូវចាស់ពីសម័យមុនស្លាប់អស់ហើយ រីឯសម័យនេះនៅរស់ទំាងអស់។

Tags: