CamNews

ហោរាសាស្រ្ត 

ហោរាសាស្រ្តថៃ្ងសុក្រទី27ខែឧសភាឆ្នំា2011
ជូត
រាសីថៃ្ងនេះ ស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង លោកអ្នកហាក់ឃ្លាតឆ្ងាយពីទំនាកទំនងជាមួយអ្នកដទៃ ជាហេតុធើ្វអោយខ្វះការធជើៀជាក់លើខ្លូនឯង។ចំនែកឯការងារវិញ មានតែភាពបរាជ័យ
ដូច្នោះមិនត្រូវ ធើ្វការដោយមិនបានគិតពិចារណានោះទេ ត្រូវចេះទប់អារម្មណ៏។
ឆ្លូវ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាបង្គូរ ក្នុងថៃ្ងនេះ លោកអ្នកអាចបើកហាងថ្មី រឺ ប្រកបអាជីវកម្ម ពិតជាល្អ។ លោកអ្នកនិងមានអ្នកជួយអាសារជួយទំនុកបំរុងនៅពេលមានអាសន្នផងដែរ។ចំនែកឯ
រើៀងស្នេហាវិញ មិនមានអី្វចោទជាបញ្ហាឡើយ។
ខាល
រាសីថៃ្ងនេះល្អបង្គូរ ក្នុងថៃ្ងនេះមិនត្រូវមានចិត្តរារែក ក្នុងការសំរេចយូរពេក ទេ លោកអ្នកត្រូវ
បង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លូនឯង អោយអ្នករកស៊ីជាមួយអ្នកដឹងថា អ្នកគឺជាមនុស្សដែលមាន
គំនិតខ្ពស់។ បញ្ហាស្នេហាវិញ មានការចុះសំរុងគ្នា។
ថោះ
រាសីថៃ្ងនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត ការរកស៊ី និងជំនួញរកដូរមានសភាព លក់ដាច់ និង សំរេចបាន
ផលល្អដោយមិននឹកស្មាន។ ចំពោះមន្រី្តរាជការវិញ អាចមានការ ទទួលឡើងតំនែងថ្មី និង អាចធើ្វធំបានដែរ។
រោង
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម ថៃ្ងនេះ ទោះជាមានការខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មិនសូវបានលទ្ធផលល្អ
ដែរ ដូច្នោះ ពុំចំាបាច់ខំប្រឹងពេកដែរ។បញ្ហាសេ្នហា មានភាពសិទ្ធស្នាលជាធម្មតា។
ម្សាញ់
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង លោកអ្នកនិងអាចជួបរើៀងអាក្រក់ជាច្រើនក្នុងថៃ្ងនេះ ដូចេ្នះលោកអ្នក
គូរណាស់កុំធើ្វដំនើរផ្លូវឆ្ងាយ។ចំនែករើៀងសេ្នហាវិញមានភាពរកំារកូជាច្រើនដូចនេះត្រូវចេះអត់អោនអោយគ្នាទៅវិញ ទៅមក។
មមី
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ការទំនាក់ទំនងមុខជំនួញបានល្អប្រសើរ។ក្នុងថៃ្ងនេះលោកអ្នក
ត្រូវបានភាពស្វាហាប់ក្នុងការងារ ទើបបានលាភសការៈ។រើៀងស្នេហាវិញ ក៏សំរេចតាមបំនងដែរ។
មមែ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម ការប្រកបរបររកស៊ី មានសភាពល្អដូចជាធម្មតាតែមិនសូវបានចំនូល
ច្រើនណាស់ណាទេ។ថៃ្ងនេះត្រូវចេះធើ្វទានសន្សំកុសល ទើបបានលាភធំទៅថៃ្ងក្រោយ
មិនតែប៉ុណ្ណោះ ត្រូវចងចំាថា លាភបានមកពីមនុស្សប្រុសក្នុងថៃ្ងនេះ។
វក
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម ការប្រកបមុខរបររកស៊ីជំនួញលក់ដូរ មានការរីកចំរើនទៅមុខមួយ
លំដាប់។ រីឯការងារវិញ មិនមានបញ្ហាអី្វមួយមករារំាង អី្វឡើយ។ថៃ្ងនេះ មិនគួរធើ្វដំនើរ
តាមផ្លូវឆ្ងាយនោះទេក្រែងល មានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុ។
រកា
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង លោកអ្នកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តរករើៀង
ជាមួយលោកអ្នក។ថៃ្ងនេះមិនគូរប្រើពាក្យសំដីធំ ទៅវិញទៅមក នោះទេ ត្រូវចេះអត់អោន
បន្ថិចទៅទើបបានសុខ។
ចរ
រាសីថៃ្ងនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត ស្ថានភាពលុយកាក់មានការកើនឡើង មុខរបរក៏រីកចំរើនទៅមុខ តែថៃ្ងនេះមិនត្រូវជើៀទុកចិត្តលើមនុស្សមិនស្គាល់មុខពេកទេព្រោះមនុស្សនោះអាចនំាទុកទោស
អោយលោកអ្នកបាន។
កុរ
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ការរកស៊ីជំនូញលក់ដូរមានដំនើរល្អ មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានអ្នកជួយ
ទំនុកបំរុងពេលមានបញ្ហាផងដែរ។ថៃ្ងនេះ លោកអ្នកមិនត្រូវធើ្វចិត្តចង្អៀតចង្អល់ពេកនោះទេ ព្រោះវាអាចធើ្វអោយលោកអ្នកបាត់បង់លាភសការៈ។

Tags: