CamNews

ហោរាសាស្រ្ត 

ហោរាសាស្រ្តថៃ្ងច័ន្ទទី30ខែឧសភាឆ្នំា2011ជូត
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតយ៉ាងខ្លាំង មុខរបររកស៊ីជួបទៅនឹងបញ្ហាចើ្រននិងភាពខ្មៅងងឹតខិតជិត
មករករួបអ្នក។ ថៃ្ងនេះមិនគួរទារទន់ទៅតាមភាពអស់សង្ឃឹមឡើយ លោកអ្នកគួរណាស់
ប្រឹងងើបឡើង ទៅនឹងឧបសគ្គដែលបានកើតឡើង។
ឆ្លូវ
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ថៃ្ងនេះមិនត្រឹមតែចំនេញប្រាក់កាក់ពីការរកស៊ីប៉ុណ្ណោះទេថែម
ទំាងមានឱកាសចាប់យកតំណែងធំផងដែរ។បញ្ហាស្នេហាមិនសូវមានអី្វចោទជាបញ្ហា។
ខាល
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះ ថៃ្ងនេះ មិនត្រូវហ៊ានហក់លោតបោះដើមទន់ច្រើនពេកនោះទេ ព្រោះកែ្រងល ធ្លាក់ទឹក បាត់បង់ប្រាក់កាក់ទំាងនោះ។ ចំពោះគូរស្នេហ៏ត្រូវចេះអត់អោនពាក្យសំដីគ្នាទៅវិញទៅមក។
ថោះ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម មុខរបររកស៊ី មានការរីកចំរើនទៅមុខមួយជំហាន។ ទោះបីជាអី្វៗមើលទៅ
ហាក់ដូចជាមានការរីកចំរើន ក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលនៅជិតលោកអ្នកផងដែរ។
ថៃ្ងនេះមិនត្រូវសំរេចចិត្តភ្លាមៗនោះទេព្រោះអាចអោយលោកអ្នកបាត់បង់លាភផងដែរ។
រោង
រាសីថៃ្ងនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត ស្ថានភាពលុយកាក់មានការកើនឡើង មុខរបរក៏រីកចំរើនទៅ មុខ តែថៃ្ងនេះមិនត្រូវជើៀទុកចិត្តលើមនុស្សមិនស្គាល់មុខពេកទេ ព្រោះមនុស្សនោះអាចនំាទុកទោស
អោយលោកអ្នកបាន។បញ្ហាសេ្នហាមានភាពផ្អែមល្អែម។
ម្សាញ់
រាសីថៃ្ងនេះល្អបង្គូរ ឱកាសល្អនិងមករកលោកអ្នកនៅពេលព្រឹកនេះ ហើយ ត្រូវចេះប្រើសមត្ថភាព
ចាប់យកឱកាសនេះ។ចំនែកឯអ្នកធើ្វការជាមន្រ្តីរាជការវិញ អ្នកមានលាភធំផងដែរ។
បញ្ហាស្នេហាអ្នកមានភាពសិទ្ធស្នាលជាងមុន។
មមី
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម ការប្រកបមុខរបររកស៊ីជំនួញលក់ដូរ មានការរីកចំរើនទៅមុខមួយលំដាប់។ រីឯការងារវិញ មិនមានបញ្ហាអី្វមួយមករារំាង អី្វឡើយ។ថៃ្ងនេះ មិនគួរធើ្វដំនើរតាមផ្លូវឆ្ងាយនោះទេ
ក្រែងល មានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុ។
មមែ
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះឡើងខ្លាំង ការរកស៊ីមានការខាតបង់ ចំនែក ការងារវិញក៏មានបញ្ហាផងដែរ។
ថ្ងៃនេះគួរតែចិត្តធើ្វចិត្តអោយធ្ងន់និង មិនត្រូវចិត្តក្តៅនោះទេ។
វក
រាសីថៃ្ងនេះល្អបង្គូរ ក្នុងថៃ្ងនេះមិនត្រូវមានចិត្តរារែក ក្នុងការសំរេចយូរពេក ទេ លោកអ្នកត្រូវបង្ហាញ
សមត្ថភាពរបស់ខ្លូនឯង អោយអ្នករកស៊ីជាមួយអ្នកដឹងថា អ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានគំនិតខ្ពស់។ បញ្ហាស្នេហាវិញ មានការចុះសំរុងគ្នា។
រកា
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាបង្គូរ ជំនួញជូញដូរមានភាពប្រសើរ និងស្នេហាមានភាពស្រស់ថ្លាជាងថ្ងៃធម្មតា។
ថ្ងៃនេះភាគច្រើនលាភបានមកពីមនុស្សប្រុស។
ចរ
រាសីថែ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត មុខរបររកស៊ីមានសភាពល្បើៀនលូយទៅមុខ មិនមានបញ្ហាណាមួយ
កើតឡើងចំពោះលោកអ្នកឡើយ។ ថ្ងៃនេះ លាភបានមកពីមនុស្សស្រី។ បញ្ហាសេ្នហាវិញមានភាពផែ្អមលែមជាងមុន។
កុរ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម មុខរបររកស៊ីមានមានអី្វធំជាដុំកំភួនអ្វីឡើយ។ការងារវិញក៏មិនសូវមាន
ឱកាសបានធើ្វធំដែរ។បញ្ហាសេ្នហាវិញ មានសភាពធម្មតា មិនមានអី្វជាល្អណាស់ណាទេ។

Tags: