CamNews

ហោរាសាស្រ្ត 

ហោរាសាស្រ្តថៃ្ងពុធទី2ខែមិថុនាឆ្នំា2011
ជូត
រាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង មុខរបររកស៊ី មានភាពជាប់គំាងមិនអាចទៅមុខបាន។ លោកអ្នកក៏អាចជួបនូវរើៀងអាក្រក់ដែលមិនគូរអោយនឹកស្មានផងដែរ។
បញ្ហាស្នេហាវិញមានរកំារកូ។
ឆ្លូវ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម ការប្រកបមុខរបររកស៊ីជំនួញលក់ដូរ មានការរីកចំរើនទៅមុខមួ
យលំដាប់។ រីឯការងារវិញ មិនមានបញ្ហាអី្វមួយមករារំាង អី្វឡើយ។ថៃ្ងនេះ មិនគួរធើ្វដំនើរ
តាមផ្លូវឆ្ងាយនោះទេក្រែងល មានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុ។
ខាល
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ងខ្លំាង ភាពសោកសៅ និងអាម្មរណ៏មិនល្អតែងតែកើតឡើងមកលើ
រូបអ្នក។ ថ្ងៃនេះលោកអ្នកត្រូវចេះអត់ធន់និងពាក្យសំដី ញុះញង់ពីអ្នកដទៃព្រោះអាចអោយ
លោកអ្នកបាត់បង់លុយកាក់ផងដែរ។
ថោះ
រាសីថៃ្ងនេះល្អបង្គូរ ក្នុងថៃ្ងនេះមិនត្រូវមានចិត្តរារែក ក្នុងការសំរេចយូរពេក ទេ លោកអ្នកត្រូវ
បង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លូនឯង អោយអ្នករកស៊ីជាមួយអ្នកដឹងថា អ្នកគឺជាមនុស្សដែលមាន
គំនិតខ្ពស់។ បញ្ហាស្នេហាវិញ មានការចុះសំរុងគ្នា។
រោង
រាសីថែ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត មុខរបររកស៊ីមានសភាពល្បើៀនលូយទៅមុខ មិនមានបញ្ហា
ណាមួយកើតឡើងចំពោះលោកអ្នកឡើយ។ ថ្ងៃនេះ លាភបានមកពីមនុស្សស្រី។ បញ្ហាសេ្នហាវិញមានភាពផែ្អមលែមជាងមុន។
ម្សាញ់
រាសីថ្ងៃនេះល្អបង្គូរ ថៃ្ងនេះលោកអ្នកនិងទទួលបានដំនឹងល្អៗពីសាច់ញាតិឆ្ងាយៗ និងទទួល
បានលាភសការៈផងដែរ។ ក្នុងថៃ្ងនេះគូរណាស់មិនត្រូវធើ្វដំនើរផ្លូវឆ្ងាយនោះទេ។ ចំនែកលុយ
កាក់មានចំនួលច្រើនជាងមុន។
មមី
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង មុខរបររកស៊ីអាចខាតបង់ទៅនឹងមនុស្សដែលចំាដាក់ទុកទោស
លោកអ្នក។ថៃ្ងនេះមិនត្រូវធើ្វដំនើរផ្លូវឆ្ងាយនោះទេព្រោះអាចធើ្វអោយលោកអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់។
មមែ
រាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង បញ្ហាលុយកាក់មានការខាតបង់មិនអាចឈានទៅមុខបាន។ បញ្ហាការងារវិញ ក៏មានអ្នកចំាដាក់ទុក្ខផងដែរ។ ថៃ្ងនេះគួរណាស់ប្រយ័ត្នខ្លួន មិនត្រូវសំរេច
ធើ្វអីលើៀនពេកនោះទេ។
វក
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត មុខរបររកស៊ី មានសភាពល្អជាងថៃ្ងធម្មតា។ ថៃ្ងនេះបើអ្នកប្រកបរបរជាមន្រ្តីរាជការ ប្រាកដជាអ្នកឡើងឋានៈផងដែរ។
បញ្ហាស្នេហាវិញ មានភាពផ្អែមល្អែម។
រកា
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាបង្គូរ មុខរបររកស៊ីជំនួញជួញដូរអាចឈានទៅរកភាពជោគជ័យថែម
ឭកំរិតទៀត។ ចំពោះលាភសក្ខារៈក្នុងថៃ្ងនេះមិនសូវទទួលបានច្រើនពេកនោះទេ។
បញ្ហាស្នេហាវិញ មានភាពសិទ្ធស្មាលជាងថៃ្ងធម្មតា។
ចរ
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង ការងារដែលលោកអ្នកខិតខំប្រឹងបែ្រងធើ្វនោះ ទីបំផុតនឹង
អាចមិនទទួលបានជោគជ័យដោយសារ តែអ្នកមិនបានតំាងស្មារតីអោយបានគ្រាប់គ្រាន់
ក្នុងការប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហានោះ។ដូច្នោះលោកអ្នកត្រូវមានជំហរអោយបានល្អ
និងចេះប្រយ័ត្នពីមនុស្សនៅជុំវិញលោកអ្នកផងដែរ។
កុរ
រាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ក្នុងថៃ្ងនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងល្អពីញាតិឆ្ងាយៗ
មិនតែប៉ុណ្ណោះ បំនងប្រាថ្នាដែលប៉ងតំាងពីរយូរយារណាស់មកហើយ និងសំរេចក្នុងថៃ្ងនេះផងដែរ។
បញ្ហាស្នេហាវិញ មិនមែនអី្វចោទជាបញ្ហា។

Tags: