CamNews

ហោរាសាស្រ្ត 

ហេរាសាស្រ្តប្រចំាថៃ្ងអង្គារ៏ទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2011


ជូត
រាសីថៃ្ងនេះល្អឡើងខ្ពស់ត្រដែត ការរកស៊ីជំនួញលក់ដូរ មានការីកចំរើនទៅមុខជាលំដាប់។ ថៃ្ងនេះលោកអ្នកមិនត្រូវហានចំនាយដើមទន់ច្រើនពេកនោះទេព្រោះវាអាចអោយលោកអ្នក
បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងមានរើៀងរាវផងដែរ។ចំនែកឯរើៀងស្នេហាវិញមានការ
យល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក។
ឆ្លូវ
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង មុខរបររកស៊ីមានភាពដូចមិនមានសភាពល្អប្រសើរ។ ចំនែក ឯវាសនាទៅថ្ងៃមុខក៏មិនមានលាភសការៈទទួលបានផងដែរ។
ថ្ងៃនេះមិនត្រូវមានប្រើពាក្យសំដីធំតូចនោះឡើយព្រោះវាអាចអោយលោកអ្នកជួបទៅ
នឹងបញ្ហាឈ្លោះគ្នាផងដែរ។
ខាល
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង ការប្រកបរបររកស៊ី មានភាពរីកចំរើនទៅមុខជាលំដាប់ ចំនែកឯបញ្ហាលុយកាក់វិញនិងទទួលបានយ៉ាងច្រើនជាទីគាប់ចិត្ត។
ថៃ្ងនេះចំពោះអ្នកមិនទាន់ដល់គូរ និងមើលឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកជាក់ជាមិនខាន។
ថោះ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម ជោគជាតីរាសីមានត្រឹមតែបន្ថិចបន្តួចក្នុងការចាប់យកលាភសការៈ
តែប៉ុណ្ណោះ។ចំនែកឯរើៀងស្នេហាវិញមានភាពសិទ្ធស្នាល តែត្រូវចេះអត់អោនអោយគ្នាផងដែរមិនត្រូវប្រើពាក្យធំតូចឡើយ។
រោង
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះ ថៃ្ងនេះលោកមិនគូរធើ្វដំនើរទៅផ្លូវឆ្ងាយពេកនោះទេព្រោះវា
អាចបណ្តាលអោយមានគ្រោះថា្នក់ជាយថាហេតុ។ ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនត្រូវបណ្តាក់ទុនចងការប្រាក់នោះឡើយក្រែងល
សាច់មិនបានស៊ីយកឆ្អឹងព្យូរក។បញ្ហាស្នេហាវិញជូបតែរើៀងសោកសៅ។
ម្សាញ់
រាសីថៃ្ងនេះលោកអ្នកល្អជាបង្គូរ ក្នុងថៃ្ងនេះបើសិនជាលោកអ្នចាប់ផ្តើមបើកហាងថ្មី រឺមុខរបរថ្មី លោកអ្នកប្រាកដជាទទួលបានលាភជ័យជាក់ជាមិនខាន។ ចំនែកឯអ្នកជាមន្រី្តរាជការវិញ និងឡើងឋានៈធំ។ ថ្ងៃនេះលាភនិងទទួលបានមកពីមនុស្សប្រុស។
មមី
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ការប្រកបរបររកស៊ីមានភាពល្អប្រសើរមានការកើនចំនូលខ្ពស់។ ចំនែកឯការងារវិញនិងទទួលបានចំនូលយ៉ាងច្រើនក្នុងការបណ្តាក់ទុនផងដែរ។
ចំនែកឯរើៀងស្នេហាវិញទទួលបានភាពជោគជ័យលើដៃគូ និងសំរេចដូចបំនង។
មមែ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាបង្គូរ ការរកស៊ីមានភាពល្អប្រសើរចំនែកឯលាភជ័យដែលទទួលបានក្នុងថៃ្ងនេះក៏ល្អប្រសើរផងដែរ។ ទោះបីជាថៃ្ងនេះមានលាភ ចូរអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងពីមនុស្សដែលចាំធើ្វបាបលោកអ្នកផងដែ។
វក
រាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះអ្នកជាមន្រ្តីរាជការត្រូវចេះប្រយ័ត្នខ្លូន
ក្រែងលមានអ្នកចំាធើ្វទុក្ខទោសរហូតបាត់បង់ឋានៈ និងមុខមាត់។ចំនែកឯ ការរកស៊ីវិញ ជូបតែការលំបាកនិងមានមនុស្សចំាតែធើ្វបាបផងដែរ។
ដូច្នេះថៃ្ងនេះគូរតែប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ពាក្យសំដី និង ចេះអត់អោនផងដែរ។
រកា
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម មុខរបររកស៊ីដើរទៅមុខល្អជាងមិ្សលមិញ។ ថៃ្ងនេះលោកអ្នកនីងមានអ្នកតាមជួយយកអាសារដោះស្រាយបញ្ហាផងដែរ។
ចំនែកឯ ការងារវីញ មានសភាពល្អ។
ចរ
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ចំពោះលោកអ្នកដែលមិនទាន់មានគូរនឹង
រកឃើញមនុស្សដែលខ្លូនពឹងពាក់ទៅថៃ្ងអនាគតបានជាក់ជាមិនខាន។
ដូច្នេះឱកាសល្អកំររកបាននេះ ត្រូវមើលថាលោកអ្នកអាចទទួលយកបានដែររឺទេ។
កុរ
រាសីថៃ្ងនេះល្អស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង មុខរបររកស៊ីមានការប្រកួតប្រជែង រឺឯការងារវិញ មានភាពច្របូកប្របល់ដោះស្រាយមិនចេញរហូតធើ្វអោយលោកអ្នកជួបនិងបញ្ហាយ៉ាងធំផងដែរ។
ចំនែកឯរើៀងស្នេហាវិញ ជូបតែភាពសោកសៅ។

Tags: