CamNews

ហោរាសាស្រ្ត 

ហោរាសាស្រ្តថៃ្ងច័ន្ទទី27ខែឧសភាឆ្នំា2011ជូត
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង ការប្រកបរបររកស៊ីមានភាពរកំារកូសយ៉ាងខ្លាំង។
បញ្ហាទំាងឡាយបានចូលមករុំព័ទ្ធលោកអ្នកយ៉ាងខ្លំាង។ចំនែកឯភាពស្មុគស្មាញ
ក៏កើតឡើងជុំជិតលោកអ្នកផងដែរ។
ឆ្លូវ
រាសិថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម សកម្មភាពរបស់លោកអ្នកហាក់ដូចជាមានភាពមិនប្រក្រតី ដូច្នេះត្រូវចេះបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារ។បញ្ហស្នេហាវិញមានភាពមានប
ញ្ហាបន្ថិចបន្តួច។
ខាល
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាបង្គួរ ដំនើរការនៃការរកស៊ីមានភាពរីកចំរើនទៅមុខមួយជំហានទៀត
ដោយជោគជ័យលោកអ្នកត្រូវចងចំាទុកថាលាភនឹងបានមកពីមនុស្សស្រីដែលនៅជិត
លោកអ្នក។ថៃ្ងនេះលោកអ្នកដែលមិនទាន់មានគូរ និងមានគេមើលឃើញជាក់ជាមិនខាន។
ថោះ
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតទាំងការរកស៊ីនិងការងារមានភាពទទួលបានលាភជ័យល្អ
ដោយមិនបានព្រៀងទុក។លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបានការកោតសសើរពីអ្នកជុំវិញខ្លូន
របស់លោកអ្នកផងដែរ។បញ្ហាស្នេហាវិញមានភាពផ្អែមល្អែម។
រោង
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ការរកស៊ីជំនួញលក់ដូរមានសភាពល្អប្រសើរ។លោកអ្នកក៏អាច
បើកហាងថ្មីរឺបើកជំនួញធំផងដែរ។ ថៃ្ងនេះលាភបានមកពីមនុស្សប្រុស។
ម្សាញ់
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង ថៃ្ងនេះលោកអ្នកមិនត្រូវប្រើពាក្យសំដីធំដាក់អ្នកដទៃនោះទេ ព្រោះវាអាចបណ្តាលអោយបាត់បង់ទ្រព្យសម្បតិ្ត។បញ្ហាសេ្នហាវិញអាចជួបនូវរឿងអាស្រូវ។
មមី
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម ថៃ្ងនេះបើលោកអ្នកប្រកបជាមន្ត្រីរាជការនិងទទួលបានលាភសការៈតែបន្ថិចបន្តូចតែប៉ុណ្ណោះ ចំនែកដែលដែលប្រកបជាអាជីវករវិញ និងទទួលចំនួលតែបន្ថចបន្តួចផងដែរ។
ថៃ្ងនេះចូលចងចំាថា លាភនិងទទួលបានពីមនុស្សប្រុស។
មមែ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាបង្គួរ លោកអ្នកមិនត្រូវឈឺឆ្អាលរឿងអ្នកដទៃឡើយក្នុងថៃ្ងនេះ ព្រោះវាមិនអាចដោះស្រាយចេញនោះទេ មិនតែប៉ុណ្ណោះវាអាចអោយលោកអ្នកទទួលរងការអាម៉ាសទៀតផង។
ចំនែកឯរឿងលុយកាក់វិញមានការហូរចូលខុសពីធម្មតា។
វក
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង ភាពបន្ទិលសង័្សយរវាងគ្នានឹងគ្នាបានកើតឡើងជាយថាហេតុ ថៃ្ងនេះលោកអ្នកត្រូវចេះរៀនគិតអោយសព្វជ្រុងជ្រួយដើម្បីកុំអោយមានរឿងធំបានកើតឡើង។
រកា
រាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យម ភាពឯកានិងរសាយចេញពីរូបអ្នក។ ថៃ្ងនេះលោកអ្នកអាចទទួលបានលាភល្មមតែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះលោកអ្នកមិនចំាបាច់ចំនាយដើមទន់បណ្តាក់ការនោះទេ។
ចរ
រាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះអ្នកជាមន្រ្តីរាជការត្រូវចេះប្រយ័ត្នខ្លូន
ក្រែងលមានអ្នកចំា ធើ្វទុក្ខទោសរហូតបាត់បង់ឋានៈ និងមុខមាត់។ចំនែកឯ ការរកស៊ីវិញ ជូបតែការលំបាកនិងមានមនុស្សចំាតែធើ្វបាបផងដែរ។
ដូច្នេះថៃ្ងនេះគូរតែប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ពាក្យសំដី និង ចេះអត់អោន

កុរ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម ការប្រកបរបររកស៊ីមានភាពមិនប្រក្រតី ចំនែកឯរើៀងការងារក្នុងាស្ថាប័នវិញក៏មិនមានលាភសការៈទទួលបានច្រើនពេកហូសហេតុនោះទេ។
ថៃ្ងនេះលោកអ្នកត្រូវបញ្ចេញសកម្មភាពអោយសកម្មក្នុងការចាប់យកលាភដែលមកដល់លោកអ្នកនោះ។

Tags: